Договор независимого подрядчика: СанСаныч Киев
UA RU
8:00-21:00

ДОГОВІР НЕЗАЛЕЖНОГО ПІДРЯДНИКА №____

м. Київ

__.__.2021 року

ФОП Шаміс Олексій Дмитрович, ІПН 3164114635, що діє на підставі Свідоцтва (надалі - “Замовник”) з одного боку та Фізична особа, __________________________, паспорт серії:, __________________, ІПН:__________________, з іншої сторони (надалі -“Незалежний Підрядник”), надалі разом - “Сторони” та кожна окремо - “Сторона” уклали цей Договір незалежного Підрядника №___ (надалі “Договір”), про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Акт приймання-передачі виконаних робіт (далі “Акт”) - це документ, який укладається у письмовій формі, що підтверджує виконання Робіт Незалежним підрядником та є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2 Акт відшкодування збитків - це документ, який укладається в письмовій формі, в якому вказується розмір та вартість завданих збитків, та є є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3 Додаток 1 - це документ в письмовій формі, що є невід’ємною частиною цього Договору, в якому визначено наступне:

1.3.1 кількість та вартість Робіт;

1.3.2 додаткові витрати, що пов’язані із виконанням Робіт;

1.3.3 витрати, що пов’язані із закупкою додаткових матеріалів; порядок та строки виконання Робіт;

1.3.4 список вимог щодо виконання Робіт.

1.4 Клієнт - це фізична чи юридична особа, що здійснює замовлення у Замовника, відповідно до Договору Виконання Робіт №__ від ____.

1.5 Незалежний підрядник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка виступає субпідрядником, відповідно до Договору Виконання Робіт №___ від ___.

1.6 Роботи - це перелік завдань, які повинен виконати Незалежний підрядник, згідно із Додатком 1.

1.7 Рахунок - це документ, який укладається у письмовій формі, підтверджує оплату виконаних Робіт Замовником та є невід'ємною частиною цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Незалежний підрядник здійснює виконання Робіт, згідно із замовленням Замовника, а Замовник зобов'язаний прийняти та оплатити такі Роботи на умовах, зазначених в цьому Договорі та Додатку 1.

2.2 За цим Договором сторони погодили, що дата початку виконання Робіт, їх види (найменування), обсяг, строки та вартість, а також розмір фактичних та додаткових витрат Незалежного підрядника, які необхідно понести для їх надання, погоджуються Сторонами в письмовій формі, шляхом підписання Додатку 1.

2.3 Сторони погодились, що Додаток 1 укладається одночасно з підписанням цього Договору.

2.4 Даний договір є похідним до Договору Виконання Робіт № ___ від ____, та не може суперечити його умовам.

3. СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Незалежний підрядник гарантує, що він володіє відповідною кваліфікацією для виконання Робіт. Незалежний підрядник гарантує, що він буде здійснювати закупівлю матеріалів та обладнання, які необхідні для виконання Робіт.

3.2 Незалежний підрядник зобов’язується здійснювати виконання Робіт, відповідно до загальноприйнятих стандартів, згідно до його професії та його професійних навичок.

3.3 Незалежний підрядник зобов’язується здійснювати виконання Робіт Замовникові відповідно до термінів, вказаних в Додатку 1.

3.5 Якщо Сторони не зазначили терміни виконання Робіт в Додатку 1, то Незалежний підрядник зобов’язується виконати Роботи Замовникові в розумний строк.

3.6 В разі настання будь-яких обставин чи подій, що можуть завадити Незалежному підряднику здійснити виконання Робіт Замовникові відповідно до умов визначених в Додатку 1 - Незалежний підрядник має повідомити Замовника за 7 (сім) календарних днів до дати настання таких обставин чи подій.

3.7 Незалежний підрядник погоджується здійснювати виконання Робіт на умовах цього Договору.

4. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ

4.1 Незалежний підрядник під час виконання Робіт зобов’язується дотримуватись наступних правил:

4.1.1 Здійснювати спілкування з Замовником та/або Клієнтом його ввічливо та дотримуватись культурних норм;

4.1.2 Не вживати ненормативну лексику під час спілкування із Замовником та/або Клієнтом;

4.1.3 Під час перебування в приміщенні Клієнта, керуватись принципом дотримання чистоти;

4.1.4 Завжди відповідати на звернення Клієнта, в тому числі, але не обмежуючись: телефонними дзвінками, повідомлення за допомогою месенджерів, усними зверненнями, SMS повідомлення тощо;

4.1.5 Вчасно з’являтись на місце виконання Робіт;

4.1.6 В разі запізнення завчасно повідомити Клієнта;

4.1.7 Не вживати алкогольних, психотропних, наркотичних речовин та інших речовин, що можуть впливати на свідомість Незалежного підрядника;

4.1.8 Виглядати охайно та дотримуватись норм гігієни;

4.1.9 Після виконання Робіт залишити місце виконання Робіт в чистоті.

4.2 Кодекс поведінки являється загальнообов'язковим для Незалежного підрядника, та в разі недотримання даного Кодексу Поведінки Замовник має право розірвати взаємовідносини з Незалежним підрядником.

5. НЕЗАЛЕЖНИЙ ПІДРЯДНИК

5.1 Незалежний підрядник є незалежним виконавцем, та не вважається працівником Замовника. У якості Незалежного підрядника він погоджується, а Замовник підтверджує наступне:

5.1.1 Незалежний підрядник має право виконувати Роботи для інших компаній протягом строку дії цього Договору;

5.1.2 Незалежний підрядник має єдине право контролювати та керувати засобами, способами та методами, за допомогою яких будуть виконуватися Роботи, що вимагаються цим Договором. Незалежний підрядник повинен обрати прокладені маршрути, час початку та відмови від Роботи;

5.1.3 Роботи, що вимагаються цим Договором, виконуються Незалежним підрядником, та Замовник не повинен наймати чи платити будь-яким помічникам для допомоги Незалежному підряднику;

5.1.4 Незалежний підрядник не повинен отримувати від Замовника ніякого навчання професійним навичкам, необхідним для виконання Робіт, передбачених цим Договором;

5.1.5 Замовник не вимагає від Незалежного підрядника приділяти повний робочий час на виконання Робіт, передбачених цим Договором;

5.1.6 Незалежний підрядник визнає, що він є незалежним виконавцем та не є агентом, партнером, спільним підприємцем чи працівником Замовника. Незалежний підрядник погоджується, що у випадку, якщо Замовник зазнає будь-яких збитків або шкоди внаслідок порушення цього положення, Незалежний підрядник відшкодовує Замовнику будь-які втрати чи збитки.

5.1.7 Незалежний підрядник забезпечує усі транспортні засоби, обладнання, інструменти та матеріали, що використовуються для виконання Робіт, що вимагаються цим Договором. Замовник не вимагатиме від Незалежного підрядника оренди або придбання будь-якого обладнання, продукту чи послуги як умови укладення цього Договору.

6. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Договору складається з вартості Робіт, які будуть надані Незалежним підрядником протягом терміну дії Договору.

6.2 Всі платежі за Договором здійснюються в гривнях.

6.3 Після завершення робіт Незалежним підрядником складає Акт виконаних робіт та надсилає його Замовникові.

6.4 Замовник зобов’язується підписати Акт протягом 7 (семи) робочих днів з моменту його одержання.

6.5 Якщо у Замовника є будь-які коментарі та/або претензії щодо виконаних Робіт, він повинен направити Незалежному підряднику протягом 7 (семи) робочих днів, з дати отримання Акту, обґрунтовані коментарі та/або запити в електронній або письмовій формі.

6.6 Якщо Замовник не направить Незалежному підряднику обґрунтовані коментарі та/або вимоги протягом 7 (семи) робочих днів, вважається, що Акт затверджений Замовником.

6.7 У разі відсутності зауважень та/або претензій до виконаних Робіт (якість, обсяг і т. д.) Замовник затверджує Акт та на його підставі Незалежний підрядник формує Рахунок та надсилає його Замовникові.

6.8 Замовник здійснює оплату за виконані Незалежним підрядником Роботи, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Рахунку від Незалежного підрядника.

6.9 Підтвердженням оплати Замовником вважається факт надходження коштів на розрахунковий рахунок Незалежного підрядника, що вказаний в реквізитах цього Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1 Замовник згідно з Договором має право:

7.1.1 контролювати результати виконання Робіт, що надаються Незалежним підрядником, в тому числі право перевіряти, призупиняти виконання Робіт, вносити пропозиції або рекомендації з виконання Робіт;

7.1.2 контролювати здійснення купівлі додаткових матеріалів Незалежним підрядником;

7.1.3 контролювати дотримання Незалежним підрядником Кодекса поведінки;

7.1.4 висувати зауваження та/або претензії до виконання Робіт (якість, обсяг і т. д.);

7.1.5 звернутися до Незалежного підрядника з вимогою надати інформацію про порядок/результат виконання Робіт;

7.1.6 відмовитися від виконання Робіт Незалежним підрядником та розірвати цей Договір.

7.2 Замовник згідно з Договором зобов'язаний:

7.2.1 надавати Незалежному підряднику всю інформацію та дані, необхідні для належного виконання Робіт, які передбачені умовами цього Договору;

7.2.2 оплатити виконанні Роботи Незалежним підрядником, в розмірі, строках та порядку, передбачених Додатком 1;

7.2.3 оплатити виконанні Роботи Незалежним підрядником, відповідно до суми, зазначеної в Рахунку;

7.2.4 оплатити додаткові витрати Незалежним підрядником, що пов’язані із виконанням Робіт;

7.2.5 оплатити витрати Незалежним підрядником, що пов’язані із закупкою додаткових матеріалів;

7.2.6 повідомляти Незалежного підрядника про всі обставини, які можуть негативно вплинути на здатність Незалежного підрядника виконувати положення цього Договору.

7.3 Незалежний підрядник згідно з Договором має право:

7.3.1 отримувати інформацію та дані, необхідні для належного виконання Робіт;

7.3.2 отримувати оплату за виконані ним Роботи в розмірі, строках та порядку, вказаних в Додатку 1, отримати компенсацію додаткових витрат, раніше узгоджених Сторонами;

7.3.3 отримати компенсацію витрат, що що пов’язані із закупкою додаткових матеріалів;

7.3.4 припинити виконання Робіт за цим Договором, якщо його подальша реалізація може завдати шкоди третім особам, репутації Замовника та/або Клієнта, якщо його надання не відповідає умовам цього Договору;

7.3.5 розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника, за 30 (тридцать) календарних днів до настання такої дати.

7.5 Незалежний підрядник згідно з Договором зобов'язаний:

7.5.1 виконати Роботи, в обсязі та якості, що передбачений Додатком 1;

7.5.2 повідомляти Замовника, за його запитом, щодо порядку та результатах виконання Робіт у формі, що визначається Замовником.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором.

8.2 Якщо під час виконання Робіт, Незалежним підрядником було завдано шкоди чи матеріальних збитків Клієнтові та/або будь-якій третій особі, то Незалежний підрядник відшкодовує такі збитки.

8.3 Якщо під час виконання Робіт, Незалежним підрядником було завдано шкоди чи матеріальних збитків Клієнтові та/або будь-якій третій особі, то Замовник не відшкодовує такі збитки, завдані Незалежним підрядником. В такому разі зобов’язання, щодо відшкодування збитків, завданих Клієнтові та/або третій особі несе Незалежний підрядник.

8.4 Всі збитки, що завданні Незалежним підрядником Клієнтові та/або будь-якій третій особі підтверджуються відповідними документами (рішеннями суду та арбітражу, актами уповноважених органів та організацій, аудиторськими висновками, бухгалтерськими документами, договорами і т.д.).

8.5 Сторони погодились, що завданні Незалежним підрядником Клієнтом та/або будь-якій третій особі, оформлюються підписанням Незалежним підрядником та Клієнтом відповідного Акту завданих збитків, що передбачений в основному Договору виконання Робіт № ___ від___.

8.6 Відшкодування збитків не звільняє Сторону від зобов'язань за цим Договором.

9. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

9.1 Будь-які спори, які можуть виникнути, згідно з умовами цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. Для вирішення спорів Сторони проводять зустрічі, переговори або в письмовій формі регулюють спірні ситуації.

9.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. ФОРМА ДОГОВОРУ

10.1 Договір та всі додатки до нього (Рахунок, Додаток 1, Акт та ін.) заключаються в письмовому вигляді, шляхом підписання Сторонами.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1 Договір діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань, а саме до моменту завершення виконання Робіт Незалежним підрядником та здійснення оплати Замовником.

12. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

12.1 Договір втрачає силу:

12.1.1 після закінчення строку дії, зазначеного в п. 11.1. цього Договору;

12.1.2 з ініціативи однієї зі Сторін за умови письмового повідомлення іншій Стороні не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання Договору незалежно від причини розірвання. У разі розірвання Договору Замовник оплачує Незалежному підряднику фактично виконану частину Робіт.

13.ЗМІНА ДОГОВОРУ

13.1 Положення Договору однаково обов'язкові для обох Сторін та можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди.

13.3 Зміни та доповнення до Договору є його невід'ємною частиною та дійсні, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.

14. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

14.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

14.2 Під форс-мажорними обставинами у Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін та яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, локдауни, пандемії, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, та що робить неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

14.3 Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором та, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1 Договір укладається у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

15.2 Після підписання Договору всі попередні переговори, всі домовленості, усні та/або письмові, додаткові угоди та листування втрачають свою юридичну силу.

15.3 Всі відносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дією, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його положень, визначенням наслідків, недійсності або порушення умов Договору, регулюються нормами чинного законодавства України.

15.4 Всі зміни та доповнення до Договору набувають юридичної сили, якщо вони вчинені шляхом укладання додаткової угоди в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

15.5 Якщо будь-яке положення Договору визнано судом компетентної юрисдикції недійсним, або таким, що не підлягає виконанню, решта положень, будуть продовжувати діяти в повному обсязі, не будучи визнаними недійсними.

15.6 У разі, якщо будь-який з положень цього Договору буде визнано недійсним, то всі інші положення, будуть продовжувати діяти та виконуватися відокремленими від інших положень цього Договору.

16. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:

ФОП Шаміс Олексій Дмитрович

ІПН 3164114635

Р/р UA063206490000026001052603918

в ПрАТ КБ “ПриватБанк”

Платник єдиного податку.

Поштова адреса:

03035,

м. Київ, вул. В. Липківського 37-А, прим. 240

Юридична адреса:

03035,

м. Київ, вул. В. Липківського 37-А, прим. 240

Незалежний підрядник:
__________________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

   

Бережіть себе! Все буде Україна!